ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

Pest Megyei Sakkszövetség

 

2120 Dunakeszi, Hunyadi u.26.

 

 

 

,,A Pest Megyei Sakkszövetség (a továbbiakban: PMSSZ) közgyűlése

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

a PMSSZ-szel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Civil szervezetünk adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

 

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő cégneve: Pest Megyei Sakkszövetség

Adatkezelő székhelye: 2120 Dunakeszi, Hunyadi u.26.

Adatkezelő adószáma: 18909313-1-13

Adatkezelő telefonszáma: 06-20-238-6562

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Civil szervezet tevékenysége keretében végez;
 2. adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Civil szervezet;
 3. adatvédelmi incidens: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
 4. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
 5. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
 6. ügyfél: a Civil szervezettel tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 10. hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

III.           Szabályzat célja és hatálya

 1. A jelen Szabályzat célja, hogy a Civil szervezet valamennyi vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója, illetve a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Civil szervezettel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.
 2. A Civil szervezet a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):
 3. a)      jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 4. b)      célhoz kötöttség;
 5. c)      adattakarékosság;
 6. d)      pontosság;
 7. e)      korlátozott tárolhatóság;
 8. f)       integritás és bizalmas jelleg;
 9. g)      elszámoltathatóság.

 

 1. A Civil szervezet a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.
 2. PMSSZ által végzett adatkezelések
 3. A Civil szervezet által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Civil szervezet személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.
 4. A Civil szervezet személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),
 5. a)     ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;
 6. b)    amennyiben az adatkezelés a Civil szervezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, beleértve a Sport törvény 3.§.(8) bekezdése szerinti adatkezelést is;
 7. c)     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 8. d)    amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a Civil szervezet (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a Civil szervezet szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
 9. A Civil szervezet adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.

IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés]

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
 2. a)     a Civil szervezet és a személyes adat jogosultja közötti, a Civil szervezet tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);
 3. b)    a Civil szervezet ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá
 4. c)     a Civil szervezet a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
 5. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LIII. törvény) 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
 6. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.
 7. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a Civil szervezet megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (15. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Civil szervezet a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Civil szervezet az ügyfél – kötelmi jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. A Civil szervezet az így készült másolatot az ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.
 8. A Civil szervezet az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében –  alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:
 9. a)     a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;
 10. b)    a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyiben azt a szerződés tartalmazza;
 11. c)     személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);
 12. d)    jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
 13. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) a Civil szervezet a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni
 14. a)     a Civil szervezet, illetve a Civil szervezet képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 15. b)    arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;
 16. c)     az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
 17. d)    a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
 18. e)     a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
 19. f)      a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 20. g)    a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A tájékoztatást a Civil szervezet a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles teljesíteni.

 1. A Civil szervezet a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a Civil szervezet köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.
 2. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Civil szervezettel kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 3. a)     önkéntes;
 4. b)    konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
 5. c)     megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 6. d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.
 7. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Civil szervezettel létrejövő jogviszonyát megelőzően a Civil szervezet adatkezelési tájékoztatóját, a Civil szervezet adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a Civil szervezet számára kiadott nyilatkozat aláírásával.
 8. A Civil szervezet szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél, mint a személyes adatok jogosulja hozzájáruló nyilatkozatát a Civil szervezet és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél egyben személyes adatai Civil szervezet általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.
 9. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Civil szervezet arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a Civil szervezet az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.
 10. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja a nyilatkozat aláírását, úgy a Civil szervezet kötelmi jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Civil szervezet köteles a személyes adatkezeléshez, mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.
 11. A Civil szervezet köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését a Civil szervezet számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

IV/B. [A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés]

 1. A Civil szervezet munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a Civil szervezet által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el a Civil szervezethez. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek, ha
 2. a)     az önkéntes;
 3. b)    pályázatának elbírálására vonatkozik;
 4. c)     megfelelő tájékoztatáson alapul;
 5. d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.

A Civil szervezet a munkaerő-felvételre jelentkező által tett hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.

 1. A Civil szervezet a munkaerő-felvétel céljából közzétett hirdetésben jogosult megjelölni, hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul veszi azt, hogy a pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a Civil szervezet adatkezelést hajt végre, illetve hogy a pályázati anyagi megküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul e személyes adatai Civil szervezet általi megismeréséhez és kezeléséhez. A Civil szervezet a jelentkező által megküldött pályázati anyag Civil szervezethez történő beérkezését követően köteles tájékoztatni a jelentkezőt a Civil szervezet jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről, és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot még nem tett – arról, hogy hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően a Civil szervezet a pályázati anyagban megjelölt személyes adatok megismerésére nem jogosult. A Civil szervezet kapcsolatfelvételt célzó email üzenetében köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy a megküldött pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a Civil szervezet adatkezelést hajt végre, illetve hogy az emailre adott – ilyen tartalmú – válaszával vagy olvasási visszaigazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Civil szervezet ág e személyes adatait megismerje és kezelje.
 2. A Civil szervezet a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a Civil szervezet által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Civil szervezet – a hozzájárulási nyilatkozatot és annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetes köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a Civil szervezet a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.
 3. A Civil szervezet a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Civil szervezet jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Civil szervezet g számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése szempontjából releváns.

IV/C. [A Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése]

 1. A Civil szervezet jogosult kezelni a Civil szervezet vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, valamint a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben:
 2. a)     az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);
 3. b)    az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);
 4. c)     az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötelezettség teljesítése);
 5. d)    az a Civil szervezet (vagy a munkavállaló) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 6. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a Civil szervezet vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.
 7. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
 8. a)     jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;
 9. b)    a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;
 10. c)     minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig.
 11. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Civil szervezet az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. A Civil szervezet az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.
 12. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
 13. a)     az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Civil szervezet  megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részét képező személyes adatok;
 14. b)    az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;
 15. c)     amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy a Civil szervezet (illetve a foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges.
 16. A Civil szervezettel vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek a Civil szervezet által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni.

A Civil szervezet a hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni

 1. a)      a Civil szervezet, illetve a Civil szervezet képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 2. b)      arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Civil szervezet általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
 3. c)      az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
 4. d)      a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
 5. e)      a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
 6. f)       a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 7. g)      a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A Civil szervezet a tájékoztatást köteles teljesíteni.

 1. A Civil szervezet a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Civil szervezet köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, munkavállaló, Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosulja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.
 2. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Civil szervezettel kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 3. a)     önkéntes;
 4. b)    a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.
 5. c)     megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 6. d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.
 7. A Civil szervezet köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a Civil szervezet  számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a Civil szervezet jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben az érintett versenytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Civil szervezet  az e pontban meghatározott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében érvényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Szabályzat megismerésével és a 39. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.
 8. A Civil szervezet – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A Civil szervezet az érintett kizárólagos kezelésében lévő, magáncélból használt közösségi médiafelületének Társaság érdekében történő felhasználását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).
 9. A 39. pontban meghatározott hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie a Civil szervezet tulajdonában álló, a vezető tisztségviselő, munkavállaló, a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy által munkavégzése során használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalmazások (a továbbiakban: Eszközök) által naplózott adatokra is. Az Eszközök által végzett naplózás adatkezelésnek minősül, amennyiben a naplózott adat valamely vezető tisztségviselőre, munkavállalóra vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyre vonatkozó magán- és családi életének részét képező személyes adatnak minősül. Az ilyen adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha az adatkezeléshez a személyes adat jogosultja – a 39-41. pontok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – hozzájárult. Hozzájárulás hiányában is jogszerű az olyan naplózott adatok kezelése, amelyek a vezető tisztségviselői jogviszonyból, munkaviszonyból vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése keretében keletkeztek és e jogviszonyra vonatkoznak. Ez utóbbi esetekben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése. /VAGY/ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a Civil szervezet érdekeinek figyelembevétele és a Civil szervezet által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység fenntartása érdekében a Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag a Civil szervezet üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a Civil szervezet g ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 39. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a Civil szervezet vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, illetve a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a Civil szervezet, amely a családi és magánélet része, a Civil szervezet jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a Civil szervezet elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.
 10. A Civil szervezet az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munkahelyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a Civil szervezet az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.
 11. A Civil szervezet a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben a Civil szervezet ilyennel rendelkezik – a Civil szervezet által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okostelefon, gépjármű), helyadatának megismeréséhez a Civil szervezet kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a Civil szervezet a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A Civil szervezet g – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

IV/D. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]

 1. A Civil szervezet a [www.pestmegyeisakk.hu] honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevélszolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.
 2. A Civil szervezet kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Társaság felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
 3. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Civil szervezet által a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:
 4. a)     a Felhasználó családi és utóneve;
 5. b)    a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.
 6. A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 7. a)     önkéntes;
 8. b)    a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik.
 9. c)     megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 10. d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.
 11. A Civil szervezet a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Civil szervezet részére történő megküldésének.
 12. A Civil szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Civil szervezet üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.
 13. A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Civil szervezet általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Társaság hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.
 14. A Szolgáltató kezelésében álló [www.pestmegyeisakk.hu] honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik (cookie–k) segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.
 15. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja 
 16. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Civil szervezet kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
 17. a)     Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;
 18. b)    Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Civil szervezet honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Civil szervezet jogos érdekének védelme. A Civil szervezet az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Civil szervezet részére.

 1. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Civil szervezet által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Civil szervezet nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.
 2. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Civil szervezet általi rögzítésétől számított 10 év.

IV/D. [Versenyeztetéssel kapcsolatos adatkezelés]

 1. A Civil szervezet sakkversenyek rendezése során adatkezelést végez:
 2. a) Csapatbajnokság megrendezése céljából

                b.) egyéb versenyek megrendezése céljából (pl.Diákolimpia, ifjúsági bajnokság)

66.) A csapatbajnokságok megszervezésénél azon játékosok adatait kezeli, akik a bajnokságba nevezett csapatok tagjai, igazolt játékosai. Az adatokat a nyilvánosan működő játékengedélyeket nyilvántartó szervezettől (FIDE) átvett módon kezeli. A játékosról ezen kívül egyesületének megnevezését tartja nyilván a Civil szervezet. Ezen adatokat, valamint a játékos által elért eredményeket a www.pestmegyeisakk.hu, illetve a chess-results.com oldalon nyilvánossá teszi.

 1. A csapatbajnoki fordulók nyilvánosak. A nyilvánosság biztosítása, valamint a csapatok egymás közötti kommunikációja érdekében az csapatvezető nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) a Civil szervezet honlapján a szervezet közzé teszi. A civil szervezet ezen túl nyilván tartja a csapatvezető lakcímét is.
 2. Egyéb versenyek lebonyolítása céljából a Civil szervezet nyilván tartja a játékos nevét, egyesületének és/vagy iskolájának, és/vagy lakóhely településének nevét, illetve születési évét. Versenyengedéllyel rendelkező versenyző esetén a versenyengedély nyilvántartásában szereplő adatok kerülnek nyilvántartásba vételre. A versenyeredmények internetes oldalakon közzé tételre kerülnek a fenti adattartalommal.
 3. A Civil szervezett a versenyeztetéssel kapcsolatban adattovábbítást végez az alábbiak szerint:

a.) A Diákolimpia megszervezését követően a diákolimpiai eredmények során nyilvántartott  adatok a a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Sakkszövetség részére

b.) a csapatbajnokságok során nyilvántartott adatokat a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség részére

 1. A személyes adatok jogosultjainak jogai
 2. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Civil szervezet – bármely oknál fogva – kezeli, a Civil szervezet adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
 3. a)     tájékoztatáshoz való jog;
 4. b)    helyesbítéshez való jog;
 5. c)     elfeledtetéshez való jog;
 6. d)    adatkezelés korlátozásához való jog;
 7. e)     adathordozhatósághoz való jog;
 8. f)      tiltakozáshoz való jog.
 9. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Civil szervezethez eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a Civil szervezet székhelyén a Civil szervezet képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a Civil szervezet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.
 10. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles továbbítani a Pest Megyei Sakkszövetség adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A Pest Megyei Sakkszövetség adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.

V/A. [Helyesbítéshez való jog]

 1. Amennyiben a Pest Megyei Sakkszövetség pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a szövetség, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.
 2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét a szövetség részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Pest Megyei Sakkszövetség részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

V/B. [Elfeledtetéshez való jog]

 1. A személyes adatok jogosultja jogosult a Pest Megyei Sakkszövetségtől kérni személyes adatainak törlését a szövetség valamennyi nyilvántartásából. A szövetség e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
 2. a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
 3. b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 4. c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a szövetség jogellenesen kezelte;
 5. d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a szövetség köteles a személyes adatok törlésére.
 6. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét szövetség részére történő megküldésével terjesztheti elő.
 7. A Pest Megyei Sakkszövetség a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog]

 1. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a szövetséget, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:

a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a szövetség által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy

b.) a szövetség által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy

c.) az adatkezelés célja megszűnt, és az szövetségnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

 1. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a szövetség részére történő megküldésével terjesztheti elő.
 2. A korlátozás alá eső személyes adatot a szövetség kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a szövetség kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.
 3. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a szövetség a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog]

 1. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a szövetség a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a szövetség, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a szövetség elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.
 2. A szövetség a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, vagy a szövetséget felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.
 3. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a szövetség részére történő megküldésével terjesztheti elő.

V/E. [Tiltakozáshoz való jog]

 1. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak a szövetség általi adatkezelése ellen, amennyiben a szövetség az adatkezelést a civil szervezet, vagy harmadik felé jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.
 2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a szövetség részére történő megküldésével terjesztheti elő.
 3. A tiltakozó nyilatkozat a szövetség általi elfogadását követően a szövetség nem jogosult az érintett személyes adatot a szövetség vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a civil szervezet bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik
 4. Az Adatkezelési felelős
 5. A szövetség valamennyi olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve az szövetséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes adatokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. adminisztráció) köteles a jelen Szabályzat, valamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.
 6. A szövetség adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személy (a továbbiakban: Adatkezelési felelős) köteles a jelen Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott adatkezelési rendelkezések Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb személyek által történő megtartását biztosítani és ellenőrizni.
 7. A Civil szervezet Adatkezelési felelősét a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke jelöli ki.
 8. Az Adatkezelési felelős kijelölése alkalmával a szövetség köteles nyilatkozat tenni arra vonatkozóan, hogy a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. A szövetség e nyilatkozatát az Adatkezelési felelős kijelöléséről szóló dokumentum részeként kell megtenni, és egyértelművé kell benne tenni, hogy a kijelölt Adatkezelési felelős jogállásában nem tekintendő a GDPR 37-39. cikkeiben meghatározott adatvédelmi tisztviselőnek.
 9. Az Adatkezelési felelős e tisztségét e tisztségre vonatkozó kijelölés elfogadásával, vagy amennyiben ez későbbi, akkor a kijelölésben meghatározott határnaptól kezdődően tölti be. Az Adatkezelési felelős a kijelölés elfogadásával egyidejűleg titoktartást köteles vállalni a tisztsége ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában.
 10. Az Adatkezelési felelős feladatkörei:
 11. a) az Adatkezelési felelős köteles rendszeresen ellenőrzéseket végezni arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit a szövetség mindennapi működése és üzletszerű gazdasági tevékenysége során az arra kötelezettek megtartják-e;
 12. b) az Adatkezelési felelős köteles megvizsgálni a szövetséghez címzett – a személyes adatok jogosultjai részéről érkezett – kérelmeket (V. fejezet), és a nyilvánvalóan nem alaptalan és jogosult személy által előterjesztett kérelmek esetén köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
 13. c) az Adatkezelési felelős köteles kapcsolatot tartani és együttműködni a Hatósággal, illetve – szükséges esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatósággal;
 14. d) az Adatkezelési felelős adatvédelmi incidens lehetőségének felmerülése esetén köteles azt kivizsgálni és megalapozott lehetőség esetén az incidens által jelentett kockázatokat megakadályozni vagy mérsékelni, illetve a biztonság sérülését helyreállítani;
 15. e) az Adatkezelési felelős köteles az olyan adatvédelmi incidens esetén, amely természetes személy jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, bejelentést tenni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak; magas kockázat esetén köteles azt bejelenteni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatni a személyes adat jogosultját;
 16. f) az Adatkezelési felelős jogosult a szövetség legfőbb szerve irányába javaslattal élni a szövetség adatkezelési gyakorlatának módosítása vonatkozásában;
 17. g) az Adatkezelési felelős jogosult a jelen Szabályzattal összefüggő mindenkori jogszabályi módosítások átvezetésére és a jelen Szabályzat változással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított változatának összeállítására és közzétételére.

VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

 1. A szövetség az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.
 2. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a szövetség részben vagy egészben automatizált módon kezel. A szövetség személyes adatok elektronikus tárolására az szövetség tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a szövetség tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a szövetség székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.
 3. A szövetség által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.
 4. A szövetség által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell az szövetségnek megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A szövetség köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot

a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;

b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;

c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;

d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;

e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;

f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

 1. A szövetség az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.
 2. A szövetség adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatvagyon Nyilvántartás) a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A szövetség az Adatvagyon Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

VIII. Adatok továbbításának rendje

 1. A szövetség nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve
 2. a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a szövetség felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
 3. b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a szövetséggel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a szövetség közötti kötelmi jogviszony teljesítése
 4. c) a szövetség alapszabályában meghatározott céljainak elérése érdekében a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség által megalkotott szabályzatok alapján a felettes szövetségek részére.
 5. A szövetség az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást, amely tartalmazza a szövetség által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.
 6. A szövetség a 88. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.
 7. A szövetség a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját

a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adattovábbításhoz hozzájárul;

c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;

d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről. A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11. a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert.

 1. A szövetség a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta. IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll
 2. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet
 3. a) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
 4. b) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
 5. c) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.
 6. Amennyiben a szövetség vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve az szövetség foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy a civil szervezet által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a szövetség adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.
 7. Az Adatkezelési felelős a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.
 8. Az Adatkezelési felelős vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít a szövetség ügyvezetése részére
 9. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történte. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít a szövetség ügyvezetése részére.
 10. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készt a szövetség ügyvezetése részére.
 11. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelési felelős azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a szövetség ügyvezetése részére, és a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni.
 12. Amennyiben az Adatkezelési felelős 111. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a szövetség ügyvezetése részére, és a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.
 13. A szövetség, mint adatkezelő az Adatkezelési felelős útján a 111., illetve a 112. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. A szövetség, mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, amikor az Adatkezelési felelős kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. Az Adatkezelési felelős a biztonság sérülése ténye megállapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.
 14. Amennyiben az Adatkezelési felelős a 114. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja lefolytatni a 111-112. pontokban jelzett vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 111-112. pontokban meghatározott vizsgálat eredménye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.
 15. Az Adatkezelési felelős a 111-112. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott ormában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a szövetség képviseletében a következő adatokat köteles megadni:
 16. a) az adatvédelmi incidens típusa;
 17. b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;
 18. c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma;
 19. d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;
 20. e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.
 21. Az Adatkezelési felelős a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni.
 22. Az Adatkezelési felelős nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Adatkezelési felelős az eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles.
 23. Az Adatkezelési felelős a 112. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni. A kockázat jellegének értékelésére a 111-112. pontokban meghatározott vizsgálata során – az eset összes körülményére tekintettel – az Adatkezelési felelős köteles. Ennek keretében az Adatkezelési felelős köteles figyelembe venni többek között:
 24. a) az adatvédelmi incidens típusát;
 25. b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;
 26. c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;
 27. d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;
 28. e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát. Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.
 29. Az Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:
 30. a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
 31. b) az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;
 32. c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;
 33. d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására a Társaság mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.
 34. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelési felelős értékelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. Az Adatkezelési felelős egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.
 35. Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha
 36. a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;
 37. b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;
 38. c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.
 39. Az Adatkezelési felelős a 111-112. pontokban meghatározott bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul köteles megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében az Adatkezelési felelős – lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmasságát helyreállítani. Az Adatkezelési felelős a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni a szövetség vezető tisztségviselője részére.
 40. Jogorvoslat
 41. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a szövetség megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
 42. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal: http://naih.hu

 1. Záró rendelkezések
 2. A jelen Szabályzat 2019. június 8. napjától hatályos.
 3. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a szövetség köteles minden ügyfelét, illetve az szövetséggel egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.

Dunakeszi, 2019. június 8..

 

 

                                                                                              Pest Megyei Sakkszövetség